Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet umožňuje jednoduše a srozumitelně prezentovat hospodaření měst, obcí a dobrovolných svazků obcí na internetu. I když tato forma prezentace hospodaření není vyžadována zákony, jedná se o čím dál více oblíbenou a ceněnou službu, díky které mají nejen občané možnost si zobrazit v přehledné formě strukturu rozpočtu (odkud plynou příjmy a za co se utrácí) a porovnávat plány se skutečností. Je možné sledovat strukturu a vývoj rozpočtu za několik let.

KLIKNĚTE ZDE PRO PŘECHOD NA ROZPOČET OBCE

Hlavní obrazovka

Hlavní obrazovka

Naše řešení především vyniká díky možnosti rozkliknutí až na konkrétní paragraf či položku, podrobným přehledům z různých pohledů, sledování měsíčního plnění či meziročního vývoje. Samozřejmostí je poté grafické znázornění těchto dat. Rozklikávací rozpočet lze jednoduše napojit na účetní software Informačního systému Munis; pro ty, kteří tento IS nemají, je připraven snadný import účetních dat.

Díky integraci Rozklikávacího rozpočtu do portálu iMunis.cz odpadá zákazníkům starost o provoz této služby. Vše je provozováno na zabezpečených serverech, které jsou umístěny v datacentru na uzemí České republiky. Veškerá data jsou průběžně zálohována. Mezi další výhody této integrace patří nulové vstupní náklady na nákup licencí – provoz je účtován jako služba a zákazník má na výběr ze čtvrtletní či roční úhrady za provoz.

Hospodaření obcí je velmi složité a široké téma, ve kterém se ne všichni orientují, proto jsme připravili podrobný návod včetně výkladu jednotlivých pojmů, aby studium rozpočtu subjektů veřejné správy bylo o to jednodušší.

Rozklikávací rozpočet lze jednoduše integrovat do stávajících internetových stránek subjektů veřejné správy.

Jak rozumět rozklikávacímu rozpočtu

Ukázka grafu
Ukázka grafu

Co je to rozpočet

Příjmy a výdaje

Rozpočet lze chápat jako plán hospodaření obce či města na jeden kalendářní rok. Sestavuje se na základě očekávaného vývoje obce a ekonomiky. V průběhu roku může docházet k úpravám rozpočtu prostřednictvím tzv. rozpočtových opatření, které slouží k provedení změn v některých částech rozpočtu. Zpravidla se jedná o přesuny částek mezi jednotlivými položkami rozpočtu, reakci na neočekávané události nebo korekci podle aktuálního vývoje situace (např. výběr daní). Rozpočet i rozpočtová opatření schvaluje zastupitelstvo obce.

Během roku jsou všechny uskutečněné finanční operace zaznamenávány v účetnictví a na jednotlivých položkách rozpočtu pak lze sledovat aktuální plnění příjmů a čerpání výdajů. Údaje o skutečnosti se aktualizují 1× měsíčně po provedení měsíční účetní závěrky, zpravidla v první polovině následujícího měsíce.
Rozklikávací rozpočet umožňuje přehledně ukázat strukturu rozpočtu (odkud plynou příjmy a za co se utrácí) a porovnávat plány se skutečností. Je také možné sledovat strukturu a vývoj rozpočtu za několik let.

Saldo rozpočtu

Obce a města člení svůj rozpočet podle dvou hledisek. Příjmy i výdaje se tak zařazují do kategorií jednak podle oblasti působení (členění dle
odvětví) a podle charakteru činnosti (členění dle druhu).
Všechny výdaje a většina příjmů musí být začleněny současně podle odvětví i druhu. Pro příjmy, které pocházejí výhradně z jiných veřejných rozpočtů (stát, kraj, …), se používá pouze členění dle druhu.
Stranou od příjmů i výdajů stojí některé finanční operace. Jedná se především o úvěry a jejich splácení a případně spotřebu peněz našetřených v minulosti nebo vytváření peněžních rezerv do budoucna.
Rozdíl mezi rozpočtovanými příjmy a výdaji se nazývá saldo rozpočtu. Pokud jsou naplánované příjmy vyšší než výdaje, je saldo kladné, v opačném případě záporné. Z kladného ani záporného salda však nelze automaticky odvodit, že obec hospodaří dobře či špatně. Posoudit hospodaření obce či města je mnohem složitější a saldo rozpočtu je pouze jedním z podkladů.
Kladné saldo znamená, že v rozpočtu je přebytek příjmů. Tyto prostředky mohou být použity jednak na splácení úvěrů z minulosti (splátky úvěrů nejsou vedeny jako rozpočtové výdaje) nebo slouží k vytvoření finanční rezervy do budoucna na realizaci jiných projektů.
Záporné saldo znamená, že v rozpočtu je přebytek výdajů. Chybějící prostředky pocházejí buď z úvěrů (např. na výstavbu) nebo obec využije finanční prostředky uspořené v minulosti. Záporné saldo neznamená špatné hospodaření. Může se jednat například o situaci, kdy v jednom roce obec prodá pozemky (získá tak naplánovaný rozpočtový přebytek) a v dalším roce pak tyto prostředky použije na výstavbu nové mateřské školy (v tomto roce tak bude mít záporné saldo rozpočtu).
 

Meziroční vývoj

Rozklikávací rozpočet umožňuje porovnat vývoj v rámci několika let (nyní je to možné od roku 2011). Toto porovnání je pouze orientační, protože údaje mohou být zkresleny změnou metodiky účtování v jednotlivých letech. Pokyny pro členění příjmů a výdajů se průběžně mění, může tedy docházet k poměrně významným rozdílům v náplni jednotlivých položek rozpočtu.

 

Konsolidace

V rozpočtu a zejména v zaúčtování uskutečněných finančních operací se vyskytují případy, kdy dochází k přesunu financí mezi dvěma účty ve vlastnictví obce. Tyto operace jsou zaúčtovány jednak jako výdaj, tak i jako příjem. Někdy se jedná o poměrně velké částky, jejich zahrnutí by ovlivňovalo celkový pohled na rozpočet i na plnění a čerpání v jednotlivých položkách. Proto jsou ve výchozím stavu tyto operace filtrovány a rozpočet (i skutečnost) je od jejich vlivu očištěn. Tento postup se nazývá konsolidace. Pomocí přepínače lze konsolidaci vypnout.