Hlášení místního rozhlasu

Hlášení MR 13.1.2021 - Odkládání odpadu mimo konterjnerové nádoby; Tříkrálová sbírka 2021

U kontejnerových hnízd opakovaně dochází k ukládání odpadu mimo nádoby k tomu určené. Dochází tak ke znečišťování okolního prostoru, který byl již několikrát vyčištěn. Žádáme proto občany, aby důsledně respektovali určení nádob dle typu odpadu a v případě, že jsou nádoby plné, aby odpad neodkládali mimo nádoby. Odpad, který nelze do kontejnerů na tříděný odpad uložit, je možné odevzdat v ekodvoře, kde je kapacita dostatečná. Ekodvůr je otevřený ve středu v době od  15-18 hod. a v sobotu v době od 8 do 11 hodin. Za stávající situace nemohou sběrná místa plnit svůj účel a nepořádek v jejich okolí je nejenom nehezkou vizitkou pro obec a její občany, ale je také velkým problémem při svozu odpadů, protože odpad uložený mimo nádoby svozová firma neodváží a často se ke kontejnerům ani nedostane. Žádáme proto občany, aby dbali na správné třídění odpadu a neznečišťovali okolí sběrných míst. Pokud nebude důsledně tříděno, může se cena svozu odpadů pro občany výrazně zvýšit.

Při letošní Tříkrálové sbírce bylo v naší obci vybráno 15 890 Kč. Do Tříkrálové sbírky můžete letos přispívat také on-line, a to až do konce dubna. Bližší informace najdete na webu obce v aktualitách a na vývěsce u obecního úřadu.